เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙(ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงิน
ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

------------------------------------------------------------------------------

 

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ครอบคลุมการกำหนดค่าใช้จ่ายในการขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินพร้อมคำรับรอง
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการ ขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

          ข้อ ๒ การขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินพร้อมคำรับรองของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดที่มีการเชื่อมข้อมูลงบการเงินทางคอมพิวเตอร์ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้
                ๒.๑ การขอตรวจดู รายละ ๕๐ บาท
                ๒.๒ การขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินพร้อมคำรับรอง หน้าละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๓ การขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินพร้อมคำรับรองของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ นอกเขตจังหวัดที่ไม่มีการเชื่อมข้อมูลงบการเงินทางคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการส่งข้อมูลงบการเงินทางระบบโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้บริการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับข้อ ๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า