ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๕

-------------------------------------------------------------------------------

 

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างครบถ้วน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี จำนวน ๑ ชุด โดยใช้แบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช. 3) ที่แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๒ ชุด
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังต่อไปนี้ ยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช. 3/1) ที่แนบท้ายประกาศนี้ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ชุด

(๑) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
(๒) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(๓) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(๔) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การจัดตั้งกิจการสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศหรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี
การยื่นงบการเงินของบริษัทจำกัดให้ระบุในหน้างบดุลด้วยว่างบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ใดไว้ด้วย

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบ ส.บช. 3 และ แบบ ส.บช. 3/1

(๑) หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(๒) กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (เว้นแต่งบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีและจัดทำเป็นรูปเล่ม ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ)
(๓) ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินให้บุคคลตาม (๑) - (๓) จำนวน ๑ คน ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้าย

ข้อ ๖ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงินได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นต่อสำนักข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ - ๕ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากร ซึ่งหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูกต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงิน
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามข้อ ๔ วรรคสอง สามารถยื่นแบบ ส.บช. 3/1 พร้อมกับแบบ ส.บช. 3 และงบการเงินได้ตามวิธีการ และสถานที่ที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน หรือยื่นแบบ ส.บช. 3/1 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นต่อส่วนสถิติดุลการชำระเงิน ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
(๓) ส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข ๐ - ๒๒๘๓ - ๖๒๙๙, ๐ - ๒๒๘๓ ๕๓๐๘
(๔) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปที่ form๔๕@bot.or.th
(๕) ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.bot.or.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า