ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙


กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. ๒๕๐๙          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการประมงเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจตามคำนิยามในมาตรา ๔
 
 
 
 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
โกศล ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการประมงได้ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้าขึ้น เพื่อทำการส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการประมง โดยกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และเนื่องจากมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะกำหนดในกฎกระทรวงให้บุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจอื่นในทางเศรษฐกิจที่มิใช่ธุรกิจทางการค้า อุตสาหกรรม หรือการเงินเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้