ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๙)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า
พ.ศ. ๒๕๐๙

--------------------------------------------------------------------------------

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้

     
(๑) คำขอ ฉบับละ ๒ บาท
(๒) ใบอนุญาตหอการค้า ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า ฉบับละ ๕๐ บาท
(๔) การจดทะเบียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง หรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ครั้งละ ๕ บาท
(๕) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร ครั้งละ ๕ บาท
(๖) การขอให้คัดและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ ๒๐ บาท
     

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙
สุนทร หงส์ลดารมภ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

     

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับคำขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตรวจขอคัดและรับรองเอกสารไว้