ที่ ๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดบึงกาฬ (ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๘/๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดบึงกาฬ

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ นั้น
          เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม พัฒนาธุรกิจการค้าในเขตจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีคำสั่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคายมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบ และให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดบึงกาฬไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬขึ้น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นายอิทธิพล ช้างหลำ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า