ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑)

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑

--------------------------------------------------------------------------------

 

     ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแล้ว นั้น
     โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีการจัดสรรกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและกระทรวงการคลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖อนุมัติให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนการขยายการส่งเสริมร้านค้าในชุมชนที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑

     ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

     (๑) ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗
     (๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗

     ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารร้านค้าชุมชนที่ได้รับเงินทุนแล้วตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน้าที่ต้องชำระเงินทุนคืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน ๓๖ เดือน นับแต่วันที่ซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ ๑๒ เดือน การชำระหนี้ให้ชำระเป็นรายงวด งวดละ ๖ เดือน รวม ๕ งวด ในแต่ละงวดต้องชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ซื้อโดยจะต้องชำระเงินงวดแรกในวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาปลอดการชำระหนี้
การชำระเงินทุนคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

     (๑) ชำระด้วยเงินสดผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นสถานที่ตั้งของร้านค้าชุมชนเพื่อโอนเข้า บัญชีเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     (๒) ชำระด้วยไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ที่ทำการ ปณ. นนทบุรี เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากส่งเสริมธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการชำระเงินทุนคืนตามวรรคสองให้ผู้บริหารร้านค้าชุมชนที่ได้รับเงินทุนเป็นผู้รับภาระดังกล่าว
การชำระเงินทุนคืนตามวรรคสอง (๑) ให้ถือวันที่นำเงินเข้าบัญชีเป็นวันชำระหนี้สำหรับการชำระเงินทุนคืนตามวรรคสอง (๒) ให้ถือวันที่ส่งไปรษณีย์ธนาณัติเป็นวันชำระหนี้

     ข้อ ๕ ให้กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่รับการชำระเงินทุนคืน นำส่งฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

     ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินที่ได้รับชำระเงินทุนคืน ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ในกิจการของเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

     ข้อ ๗ ให้กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานสถานะทางการเงินและการบัญชีของเงินทุน ทุกรอบระยะ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็นงวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ให้อธิบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นงวด

     ข้อ ๘ การบัญชีของเงินทุนให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งตามรอบปีงบประมาณและจัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

     ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า