ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (18 มิถุนายน 2558)

  ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
 เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

                           ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว 
                            ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อ พ้นกำหนด เวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  
                                                                                                ศุลีพร พลาชีวิน
                                                                                          (นางสาวศุลีพร พลาชีวิน)
                                                                             ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ
                                                                            นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร