ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (25 กันยายน 2558)

                                        คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
                                                                     ที่ (ถ) 196/2558
                                              เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
                                                              ......................................
 
                     ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว
 
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                                                                 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2558
 
 
                                                                                             ศุลีพร พลาชีวิน
                                                                                     (นางสาวศุลีพร พลาชีวิน)
                                                                        ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ
                                                                       นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร