ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (29 กันยายน 2558)

                                         คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
                                                                      ที่ (ถ) 199/2558
                                                เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
                                                               ......................................
 
                     ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 1273/2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชี มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด
 
                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                                                                สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558
 
                                                                                             ศุลีพร พลาชีวิน
                                                                                     (นางสาวศุลีพร พลาชีวิน)
                                                                        ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ
                                                                       นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร