ปี 2558 ต่างด้าวลงทุนในไทยแล้ว 404 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16,088 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 9,000 คน

ปี 2558 ต่างด้าวลงทุนในไทยแล้ว 404 ราย
 มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 16,088 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 9,000 คน
 
        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุกา คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มจำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 12 ราย ทั้งนี้การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 2,600 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 401 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
         1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 2,254 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงินให้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสิงคโปร์
         2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ รองลงมาเป็นการให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์
         3. ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญาเอกชน/คู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ราย คิดเป็น ร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 307 ล้านบาท ได้แก่ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อส่งก๊าซ และออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบการเดินเครื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง
        4. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกป้องกันการเกิดสนิมชิ้นส่วนยานยนต์ และการค้าส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อทางไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น
        5. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสายพานลำเลียงพร้อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น
         ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2558 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่ากับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4.5 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 และเงินลงทุนลดลง 322 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11
         อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 404 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 16,088 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 28 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 และเงินลงทุนลดลง 48,350 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 เนื่องจากในปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
 
************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                   ฉบับที่ 124 / 22 ธันวาคม 2558