กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประเดิมมอบของขวัญปี 59 ตอบโจทย์นักธุรกิจ เพิ่ม 2 บริการข้อมูลแอพพลิเคชั่น 'DBD e-Service' จะซื้อ-ขายก็กระชับความมั่นใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประเดิมมอบของขวัญปี 59 ตอบโจทย์นักธุรกิจ
 เพิ่ม 2 บริการข้อมูลแอพพลิเคชั่น 'DBD e-Service' จะซื้อ-ขายก็กระชับความมั่นใจ
 
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ 2559...ขยาย 2 บริการเสริมช่วยนักธุรกิจ และประชาชนให้สามารถค้นหาข้อมูลนิติบุคคลกว่า 1 ล้านราย ด้านงบการเงิน และตรวจสอบรายชื่อ ผู้ค้าออนไลน์ที่มีตัวตนกว่า 1.6 หมื่นราย สร้างความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ตรงจุด และผลักดันให้การค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือต่อสายตานักช็อปไทยและต่างชาติ
        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริการข้อมูลนิติบุคคลให้ทั้งผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวก นับเป็นเวลากว่า 2 ปีตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการ Application ภายใต้ชื่อ DBD e-Service โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการคือ IOS และ Android บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ใกล้ตัวและได้รับความนิยมทั้งในปัจจุบันรวมไปถึงรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้แล้วจำนวน 33,036 ราย และใช้บริการค้นหาข้อมูลจำนวน 801,098 ครั้ง โดยที่ผ่านมาข้อมูลที่กรมฯ ให้บริการผ่านระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเองมีดังนี้ 1) ข้อมูลนิติบุคคล สามารถค้นหาได้จากรายชื่อหรือเลขนิติบุคคล (ประกอบไปด้วย: ประเภทนิติบุคคล ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ ทุน จดทะเบียน สถานที่ตั้งกิจการ ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน รายชื่อกรรมการและคณะกรรมการลงชื่อผูกพัน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อควรทราบ) 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ และ3) สถานที่ให้บริการและช่องทางการติดต่อกรมฯ
         สำหรับ 'แนวทางการพัฒนา Application DBD e-Service ในปี 2559' กรมฯ จะเพิ่มความละเอียดของข้อมูลนิติบุคคลในเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ต้องการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลของไทย ที่ปัจจุบันมีจำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจกับกรมฯ อยู่ถึง 1,292,783 ราย โดยจะขยายการบริการข้อมูลใน 2 ด้านคือ ด้านข้อมูลนิติบุคคล โดยจะเพิ่มเติมข้อมูลการเปรียบเทียบงบการเงิน งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจ นำไปสู่การตัดสินใจลงทุน และด้านข้อมูลร้านค้าออนไลน์ โดยกรมฯ ได้เพิ่มข้อมูลรายชื่อร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 16,052 ราย และ DBD Verified จำนวน 155 ราย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการมีตัวตนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเกิดการยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป สำหรับการเปิดให้บริการข้อมูลที่เพิ่มเติมใน 2 ด้านนี้ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มค้นหาได้ผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้าน กรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลเพื่อให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ขอยืนยันที่จะยึดมั่นแนวทางการพัฒนาบริการให้สอดรับกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ค้นหาข้อมูลเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการลงทุนจากนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ นำไปสู่การกระตุ้นการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ของไทยให้เติบโตและส่งผลไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องตามมา หมายเหตุ: สถิติข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.58
 
 -------------------------------------------------
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                             ฉบับที่ 3 / 6 มกราคม 2559