การจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคม 2558 และปี 2558

การจดทะเบียนธุรกิจเดือนธันวาคม 2558 และปี 2558
 
       นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ภาพรวมในปี 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้ง จำนวน 60,147 ราย เพิ่มขึ้น 679 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 59,468 ราย และเมื่อพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2558 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ทั่วประเทศ จำนวน 3,237 ราย ลดลง 1,283 ราย คิดเป็น 28% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 4,520 ราย และลดลง 84 ราย คิดเป็น 3% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 3,321 ราย สำหรับ นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวน 5,805 ราย โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุดคือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 831 ราย คิดเป็น 14% และสาเหตุที่เลิกส่วนใหญ่เนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ และกรมมีการติดตามอย่างเข้มงวด