ปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม 'ต่างด้าว เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว พร้อม! หนุน' ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในอาเซียน

ปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม 'ต่างด้าว
 เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว
พร้อม! หนุน' ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในอาเซียน
 
            ร่างกฎกระทรวง ปลดล็อก! ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ ธุรกิจประกันภัย ออกจากบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ ต่างด้าวฯ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว เตรียมเสนอ ครม. ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีผลให้นักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะประกอบกิจการ "ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย" ในไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อีกต่อไป เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว พร้อม! หนุน' ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน -ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
           นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ "ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ...." เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ธุรกิจบริการ จำนวน 4 ธุรกิจ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป ได้แก่ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจสำนักงานผู้แทนธนาคาร 3) ธุรกิจประกันชีวิต และ 4) ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่แล้ว คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผู้ประกอบการของไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและการกำกับดูแลฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประเภทดังกล่าวเกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
             "ขณะนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งหลังจากประกาศใช้ กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้แล้ว นักธุรกิจชาวต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจทั้ง 4 ประเภทในประเทศไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป"
              ทั้งนี้ การนำธุรกิจบริการฯ ดังกล่าว ออกจากบัญชีสาม ท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจบริการประกันภัย ทำให้เกิดการแข่งขันด้านพัฒนาประสิทธิภาพ/คุณภาพการให้บริการ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ในภาพรวมผ่านเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว รวมทั้ง ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในรูปของนวัตกรรมการบริการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งให้เกิดแรงหนุนนำพาประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในระดับภูมิภาคอาเซียน
              ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีจำนวน 11 ราย เงินลงทุนมูลค่า 109,815.8 ล้านบาท สำนักงานผู้แทนธนาคาร จำนวน 9 ราย เงินลงทุนมูลค่า 40.1 ล้านบาท ธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 2 ราย เงินลงทุนมูลค่า 1,484 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 6 ราย เงินลงทุนมูลค่า 3,155 ล้านบาท
 
**********************************************
 ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                    ฉบับที่ 8 / 18 มกราคม 2559