กรมพัฒน์ฯ เชื่อมต่อความร่วมมือ SME Bank กับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒน์ฯ เชื่อมต่อความร่วมมือ SME Bank กับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
 
                ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) เพื่อสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพสูง มีนวัตกรรมในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต แต่ขาดแคลนเงินทุน โดยมีเงื่อนไขการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่สำคัญคือ SMEs ต้องปรับปรุงระบบบัญชีให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
                ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เป็นองค์กรแรกที่จะลงทุนใน Trust Fund กองทุนย่อยกองที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดย SME Bank ได้ประสานขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและสอบบัญชี เพื่อพัฒนากิจการ SME ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะด้านการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตามกฎหมาย
                จากการประสานงานดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒน์ฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒน์ฯ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ที่หลายประเทศให้ความเชื่อถือ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในด้านการจัดทำบัญชี ให้เป็นพี่เลี้ยงดูแล SME ที่ขอการร่วมลงทุนจาก SME Bank ทั้งในด้านแนะนำการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อประเมินมูลค่าของกิจการ (Due Diligence) เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการร่วมลงทุนได้
                 ในวันนี้ (21 มกราคม 2559) นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมลงทุนระหว่าง SME Bank สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้จัดการกองทรัสต์ และกิจการ SMEs ที่ขอการร่วมลงทุนจาก SME Bank เพื่อร่วมกันผลักดันให้มีผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น และสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
 
 ------------------------------------------------------------------
 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                         ฉบับที่ 10 / 21 มกราคม 2559