กรมพัฒน์ฯ จับมือภาคเอกชนผลักดัน e-Commerce ไทย สู่ตลาดโลก

กรมพัฒน์ฯ จับมือภาคเอกชนผลักดัน e-Commerce ไทย สู่ตลาดโลก
ได้เว็บ Alibaba เป็นพี่เลี้ยงประกบผู้ประกอบการไทยดันสู่ฝั่งฝัน
พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานที่ผลักดันให้สมาชิกจดทะเบียนอีคอมเมิร์ซอย่างถูกต้อง
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือภาคเอกชนผลักดัน e-Commerce ไทย บุกตลาดโลก พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานที่ผลักดันให้สมาชิกจดทะเบียนอีคอมเมิร์ซอย่างถูกต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เตรียมคิกออฟ! เชิญเว็บไซต์ระดับโลกเป็นพี่เลี้ยงอบรมผู้ประกอบการไทยลุยตลาดสากล ผ่านเว็บไซต์ Alibaba ดีเดย์เริ่มอบรมฯ มีนาคม นี้
               นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เร่งดำเนิน การผลักดันส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และขอรับเครื่องหมาย DBD Registered เพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 โดยขอให้สมาคมการค้า และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกร้านค้าออนไลน์จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและขอรับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ของธุรกิจ โดยจะจัดประชุมหารือกันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อบูรณาการสร้างความรู้ความเข้าใจการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และหากสมาคมการค้าหรือตลาดกลางพาณิชย์ใดผลักดันให้สมาชิกจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จ กรมได้เตรียมการที่จะประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจ e-Commerce ได้อย่างครบวงจร กรมได้จับมือร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาพัฒนาระบบการรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งนิติบุคคลที่เปิดร้านค้าออนไลน์ของ www.thaicommercestore.com จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้ระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
            สำหรับสถิติการจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ เดือนมกราคม 2559 มีร้านค้าออนไลน์ได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) แล้ว จำนวน 16,655 เว็บไซต์ เพิ่มขึ้น จำนวน 372 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ที่มีจำนวน 16,283 เว็บไซต์ และมีผู้ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) ระดับ Silver จำนวน 155 เว็บไซต์ และกรมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าออนไลน์จำนวน 3 ราย ซึ่งได้รับการไกล่เกลี่ยแล้ว 2 ราย ในขณะที่อีก 1 ราย กรมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified ได้จากเว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com และ Application DBD e-Service ได้
            ทั้งนี้ กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สพธอ.) โดยร่วมกันส่งเสริม e-Commerce ใน 4 ด้าน ได้แก่
            1) ด้านการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์เข้ารับการอบรมร้านค้าออนไลน์ โดยกรมจะจัดเจ้าหน้าที่จดทะเบียน ณ ศูนย์การอบรม ที่ทางกรม หรือ สพธอ. จัดอบรมขึ้น
           2) ด้านการสร้างความรู้ โดยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และร่วมกันกำหนดแบ่งพื้นที่ในการอบรมพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
           3) ด้านการรับเรื่องร้องเรียน จะจัดให้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน
          4) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ จะจัดงานร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของงานให้ยิ่งใหญ่น่าเชื่อถือ เช่น งานมหกรรม "Thailand Online Mega Sale" ผ่านเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com รวมทั้งจัดประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น
            นอกจากนี้ กรมฯ ได้จับมือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์รายใหญ่ของโลก ผลักดันธุรกิจไทยให้ใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นช่องทางการขยายตลาดสู่สากล โดยจัดให้มีการอบรมการเตรียมตัวสู่ตลาดสากลผ่านเว็บไซต์ Alibaba โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Alibaba เป็นผู้บรรยาย ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยจะเริ่มอบรมเดือนมีนาคม 2559 นี้ สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5961 รับสมัครจำนวนจำกัด
 
*********************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                   ฉบับที่ 17 / 16 กุมภาพันธ์ 2559