"พาณิชย์" จับมือ "กรุงศรี" รับชำระเงินออนไลน์ ขยายโอกาสผู้ประกอบการ OTOP ไทย

"พาณิชย์" จับมือ "กรุงศรี" รับชำระเงินออนไลน์ ขยายโอกาสผู้ประกอบการ OTOP ไทย
นับเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่เชื่อมต่อระบบรับชำระเงินกับ ก.พาณิชย์
สนับสนุนเว็บไซต์ thaicommercestore.com
 
              กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) ผ่าน www.Thaicommercestore.com : ตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักช็อปออนไลน์ในการซื้อสินค้า OTOP มั่นใจ!! ช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ
             นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของผู้บริโภคและวงการการค้าโลก มีอัตราการขยายตัวและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งกรมฯ ได้จัดทำ Thaicommercestore.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยที่หลากหลาย เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ นักช็อปออนไลน์ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านตลาดกลางออนไลน์ดังกล่าว กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พัฒนาและเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "Krungsri e-Payment" ซึ่งสามารถรับชำระค่าสินค้าผ่านการตัดบัญชีของธนาคาร โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยรายแรกที่มีการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย
            นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนผู้ประกอบการ e-Commerce มาตลอด และมีความร่วมมืออันดีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่กรุงศรีสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs คือ มีการเชื่อมต่อ payment gateway หรือ ระบบรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ กรุงศรียังพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ e-Commerce เพื่อร่วมกันขยายโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจ OTOP ไทยอีกด้วย
            และเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ของไทยให้เข้าสามารถถึงระบบการชำระเงินอย่างเต็มรูปแบบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ในการเปิดใช้บริการของผู้ประกอบการ (ร้านค้าที่เป็นรูปแบบนิติบุคคล) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้โดยสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
             ทั้งนี้ การพัฒนาระบบตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ Thaicommercestore.com นี้ ไม่เพียงแต่จะขานรับนโยบาย "เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)" ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจ SMEs ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเท่านั้น ยังเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยในระยะยาวอีกด้วย นั่นหมายถึง การนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดี อันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
 
********************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                  ฉบับที่ 18 / 16 กุมภาพันธ์ 2559