หน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อยกอันดับ Doing Business

หน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่อยกอันดับ Doing Business
                สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดตัวระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจโดยการเปิดตัวระบบ Biz Portal ในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับทราบขั้นตอนในการขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบ Biz Portal
               นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้ง่าย รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งให้เกิดการบูรณาการงานบริการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบูรณาการศูนย์กลางงานบริการภาครัฐในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Biz Portal ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ และยกระดับงานบริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจากงานบริการของภาครัฐ และหวังว่าผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะร่วมกันรณรงค์เพื่อใช้บริการระบบ Biz Portal เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น