กระทรวงพาณิชย์ สร้าง DNA ให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาไปสู่ 'มืออาชีพ' ควบคู่กับ 'การตลาดเชิงสร้างสรรค์'

กระทรวงพาณิชย์ สร้าง DNA ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
พัฒนาไปสู่ 'มืออาชีพ' ควบคู่กับ 'การตลาดเชิงสร้างสรรค์'
 
 
                 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 'รับลูกรัฐบาล' ฟิต!! นักธุรกิจสู่มืออาชีพ และสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยยืนได้ด้วยตนเองก่อนก้าวสู่เวทีโลก เปิดตัวพร้อมกัน 28 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนใจพัฒนาธุรกิจรีบจับจอง ก่อนที่นั่งจะเต็ม!!
                นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย ในเชิงลึกตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน "Strength from Within" ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถเติบโต จาก ภายในประเทศเอง ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศเป็นหลัก และเพื่อให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
                ทั้งนี้ กรมฯ ได้พัฒนากิจกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยหรือกลุ่ม Strong SMEs ให้สามารถ ก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการจัดงานเปิดตัว 2 กิจกรรมที่จะช่วยสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้นให้พบกับความสำเร็จได้ ภายใต้แนวคิด "Start up to Success" ในวันที่จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดประสบการณ์อาทิ คุณจินตรา สุขพัฒน์ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง OSeKi และคุณชาคร รุ่งเรืองไพฑูรย์ เจ้าของธุรกิจเบอร์เกอร์ BURGLER เป็นต้น พร้อมด้วยกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมการบ่มเพาะในเชิงลึกกับกรมฯ ต่อไป
                 สำหรับกิจกรรมที่จะเปิดตัวประกอบไปด้วย การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur: DBD-SPE) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-9 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 80 ชั่วโมง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะสร้างศักยภาพ ครอบคลุมใน 5 มิติได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเชิง กลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ PASAYA FACTORY OUTLET จ.ราชบุรี
                 นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจคือ การสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer: DBD-ACM) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 51 ชั่วโมง มุ่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างนวัตกรรม การนำเสนอธุรกิจ Wow Presentation เทคนิค การเจรจาการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ ยอมพิมาน ริเวอร์วอล์ค และหลับดี Hostel กทม.
                 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5962 โทรสาร 0 2547 5971 สายด่วน 1570 อีเมล์ training3188@gmail.com หรือ www.dbd.go.th
 
-------------------------------------------------
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                          ฉบับที่ 27/ 7 มีนาคม 2559