กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนะ 7 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนะ 7 ข้อควรรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ "7 ข้อควรรู้ มาตรฐานเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน" ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินทุกประเภท หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และมีเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพธุรกิจด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากธุรกิจคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทาง เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความรวดเร็ว และความคล่องตัว แต่ปัญหาของนิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร คือ มักมีข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ และไม่รักษาผลประโยชน์ของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วม ซึ่งเกิดจากผู้จัดการหรือผู้บริหารยังขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจ
               จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้เริ่มจัดทำโครงการ "พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน" ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณ 800 ราย เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยนำเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯ กำหนดขึ้นไปเป็นพื้นฐานและกำหนดทิศทางในการสร้าง หรือปรับปรุงคุณภาพ กระบวนงานการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อปรับตัวให้มีคุณภาพจนสามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแล้ว จะเป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและลดความขัดแย้ง ซึ่งผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นที่น่าพอใจ
               สำหรับในปี 2559 นี้ กรมฯ ได้สานต่อโครงการโดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ  "7 ข้อควรรู้ มาตรฐานเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน" และภายหลังการสัมมนาจะทำการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวน 60 ราย เพื่อนำไปพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายกับธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่เข้าโครงการปี 2558 และธุรกิจอื่นๆ ที่กรมฯ ให้การส่งเสริม รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
               ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 5954 หรือ e-mail: bizservicedbd@gmail.com
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 30 /10 มีนาคม 2559