พาณิชย์ พร้อมสนับสนุน "Biz Portal" เต็มที่

พาณิชย์ พร้อมสนับสนุน "Biz Portal" เต็มที่
เปิดตัววันแรกคึกคัก ผู้ประกอบการชื่นชมการเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
เพียงใช้ Username & Password ชุดเดียว ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่จัดตั้งจนจบกระบวนการ
 
                     กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ(Biz Portal) เต็มที่ เปิดตัววันแรกคึกคักผู้ประกอบการชื่นชมการเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐด้านการเริ่มต้นธุรกิจทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เพียงใช้ Username & Password ชุดเดียวก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่จัดตั้งจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
                    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบบูรณาการศูนย์กลางงานบริการภาครัฐด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ BIZ Portal ขึ้น โดยความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และได้ทำการเปิดตัวระบบ Biz Portal เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่ต้องการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Biz Portal (www.biz.govchannel.go.th)
ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง"
                    "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนระบบ Biz Portal อย่างเต็มที่ โดยกรมฯ จะเป็นหน่วยงานแรกที่ภาคธุรกิจเข้ามาติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งกรมฯ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 80 นาที ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว กรมฯ จะจัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-Mail Address ให้แก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบ Biz Portal ของภาครัฐ เพื่อดำเนินการจัดส่งรหัส Username & Password สำหรับเข้าสู่ระบบ Biz Portal ให้แก่ผู้ประกอบการนั้นใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง หรือยื่นข้อบังคับการทำงาน โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทางออนไลน์ และไม่ต้องยื่นเอกสารหลักที่ออกโดยภาครัฐซ้ำ ซึ่งหลังจากเปิดให้บริการเป็นวันแรก ผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี และชื่นชมระบบการบูรณาการดังกล่าวว่า หากระบบ Biz Portal เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ชีวิตผู้ประกอบการดูง่ายมากยิ่งขึ้น"
                  "ในระยะต่อไป ระบบ Biz Portal จะพัฒนาการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น โดยขยายผลเชื่อมโยงระบบด้านอื่นๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจในการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง และคาดว่าจะส่งผลต่อการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้น อันจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม"
                 "ในส่วนของกรมฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาตลอด โดยเน้นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลของรัฐบาลที่ในอนาคตจะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2560 กรมฯ จะเปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration 100% ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง"
 
***************************************
ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                    ฉบับที่ 33 / 11 มีนาคม 2559