กระทรวงพาณิชย์ บินด่วน!! ไปเชียงใหม่ ถกแนวทางแก้ปัญหานอมินี กระทรวงพาณิชย์ บินด่วน!! ไปเชียงใหม่ ถกแนวทางแก้ปัญหานอมินี

กระทรวงพาณิชย์ บินด่วน!! ไปเชียงใหม่ ถกแนวทางแก้ปัญหานอมินี
เกาะติดปัญหาภัยแล้ง และตรวจเยี่ยมตลาด
 
                      กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รุด!! ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญประชารัฐร่วมถกแก้ปัญหาขจัดนอมินีที่ใช้คนไทยเป็นเครื่องมือหากำไรกลับประเทศ พร้อมเช็คความพร้อมเตรียมรับมือสินค้าเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องราคาผันผวนอันเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง ก่อนลงตลาดสำรวจราคาปัจจุบัน
                      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสำคัญที่ต้องดูแลความอยู่ดีมีสุขของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2559) ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและ เป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญด้านการเกษตรซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเข้มข้น
                      สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้ใช้แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมแบบประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เชิญภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อรับทราบปัญหาธุรกิจนอมินีและร่วมหารือวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อ 'สกัดกั้นการลุกลามของธุรกิจนอมินี' ที่กระแสสังคมกำลังกล่าวถึง กรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว บริการ โรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ล้งผลไม้ และธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงกฎหมายสร้างความเสียหายต่อธุรกิจท่องเที่ยวและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก
                     ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนไทยไม่หลงเชื่อและอย่ายินยอม หากถูกเชื้อชวนจากนักธุรกิจต่างชาติให้นำชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินี ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีความตื่นตัวและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงอาทิ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่และภูเก็ต สำหรับในอนาคตกรมฯ จะขยายพื้นที่การตรวจสอบไปสู่จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหานอมินี
                     พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม 'ประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและปัญหาภัยแล้ง' เพื่อรับมือและหามาตรการช่วยเหลือ ลดความรุนแรงจากสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำให้ราคาสินค้าเกษตรอาจมีความผันผวน และ'ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาด' ในจังหวัดเชียงใหม่สำรวจความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าว่าผู้ขายได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้โอกาสจากวิกฤตภัยแล้งขึ้นราคาสินค้า เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และป้องกันการกักตุนสินค้าในช่วงภัยแล้ง
 
****************************************
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                     ฉบับที่ 34 / 13 มีนาคม 2559