กระทรวงพาณิชย์เพิ่มพลังสมาคมการค้า ผนึกเครือข่ายธุรกิจ ก้าวสู่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

กระทรวงพาณิชย์เพิ่มพลังสมาคมการค้า ผนึกเครือข่ายธุรกิจ
ก้าวสู่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้า ตามแนวทาง Balanced Scorecard พร้อมเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับสมาคมการค้าไทยให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนธุรกิจไทย สอดรับนโยบายการดำเนินงานแบบ "ประชารัฐ" เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
                   นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนา "พลังสมาคมการค้า สร้างเครือข่ายธุรกิจ" ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced Scorecard ปี 2559 พร้อมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงลึก กระตุ้นให้สมาคมการค้าพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ ผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าตามกลุ่ม Cluster ธุรกิจ หรือ Value Chain เพื่อช่วยเหลือและต่อยอดธุรกิจระหว่างสมาคมการค้า และที่สำคัญยังเป็นการเตรียมความพร้อมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2559 ซึ่งจะเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลักมาตรฐานสากล และไปสู่การเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี โดยกรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
                   สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการค้าระดับโลกมาถ่ายทอดมุมมอง "จับกระแสเศรษฐกิจปีลิง" เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เสริมมุมมองจากวิทยากรบริษัทเอกชนชั้นนำด้านการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล การสื่อสารภายในองค์กร และ IT Solution ใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมทักษะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบริหารจัดการสมาคมการค้า
                  ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 2,946 สมาคม โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกรมฯ เป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีอยู่ถึง 657 สมาคม นับตั้งแต่ปี 2553 กรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว 151 สมาคม และได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาสมาคมการค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง นอกจากบทบาทดังกล่าวแล้ว กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลัก ในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กำกับดูแลให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการถอนร้าง (Cleansing) สมาคมการค้า และตรวจเยี่ยมสมาคมการค้า เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งติดตามการดำเนินงานและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสมาคมการค้าเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาและเพิ่มบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกอีกด้วย
                   สุดท้ายนี้ สมาคมการค้าที่ประสงค์จะพัฒนาการบริหารจัดการเชิงลึก สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced Scorecard จำนวน 42 ชั่วโมงได้ที่ ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ โทร. 02-547-5970 (รับจำนวนจำกัดเพียง 35 สมาคมเท่านั้น)
 
****************************************
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 35 / 15 มีนาคม 2559