กรมพัฒน์ฯ จัดหลักสูตร Happy Restaurants บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหารให้แกร่งอย่างยั่งยืน

กรมพัฒน์ฯ จัดหลักสูตร Happy Restaurants
บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหารให้แกร่งอย่างยั่งยืน
 
                              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร จัดหลักสูตรอบรมเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาดสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านการเงินและบัญชี กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจร้านอาหารไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
                             นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน ตลอดจนทรัพยากรระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี และจะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ไม่สามารถพัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองได้อย่างตรงประเด็น
                            "ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นธุรกิจบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน AFAS : Asean FrameworkAgreement on Services) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า และเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานค่อนข้างน้อยและขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบคุณค่าของบริการที่เป็นมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของ SMEs ไทย"
                           ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้ร่วมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร กำหนดหลักสูตรอบรมเชิงลึก จำนวน 36 ชั่วโมง หรือ 6 วัน ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้ารับการอบรม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
                            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 19 เมษายน 2559
                            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2559
    
                           อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะเริ่มเปิดตัวโครงการและอบรมครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรมฯ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำกิจการร้านอาหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในแต่ละรุ่นผู้ประกอบการจะต้อง เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบ ตลอด 6 สัปดาห์ จึงจะจบหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                              ฉบับที่ 36 /17 มีนาคม 2559