กรมพัฒน์ฯ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชี

กรมพัฒน์ฯ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชี
เชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีและ DBD e-Filing ผ่าน "โครงการ DBD Connect"
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าผลักดันให้นิติบุคคลส่งงบการเงินผ่านระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ครบทุกรายในปี 2559 นี้ โดยนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา-ธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กรมฯ ได้มอบรางวัล "นวัตกรรมเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)" ให้แก่หน่วยงาน 2 แห่ง คือ สำนักงานณรงค์การบัญชี พัฒนาโปรแกรม Soft Trade และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ซึ่ง ทั้งสองโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงระบบบัญชีเข้ากับระบบ DBD e-Filing ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย
                    นอกจากนี้ กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ (มหาชน) จำกัด และผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชีชั้นนำ 11 แห่ง จัดทำ "โครงการ DBD Connect" เพื่อเชื่อมโยงซอฟแวร์บัญชีของผู้ผลิตซอฟแวร์กับระบบ DBD e-Filing ของกรมฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการนำส่งงบการเงินทาง e-Filing เนื่องจากช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ Re-Key ข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ DBD e-Filing อีกทั้งยังสามารถรองรับได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะทำให้การส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
                    โครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าภายในระยะเวลาเพียงเดือนกว่า ผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชีที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาระบบบัญชีให้เชื่อมโยงกับระบบ DBD e-Filing ได้แล้วถึง 6 รายด้วยกัน ประกอบด้วยโปรแกรมบัญชี AutoFlight , Express , Formula , Formula ERP , PEAR ERP , WEALTH TRD/DACCOUNT และสำหรับอีก 5 รายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ประกอบด้วยโปรแกรมบัญชี CD-Organizer , Cloud ERP , E-today BluePosh , ICEcash Accounting BizVelocity , Software Odoo และดังนั้น นิติบุคคล ผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชี ที่ใช้ซอฟแวร์บัญชีของผู้ผลิตทั้ง 6 ราย สามารถติดต่อไปยังผู้ผลิตซอฟแวร์เพื่อขอใช้งานระบบ DBD Connect ได้
                     ในวันนี้ (18 มีนาคม 2559) ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการ DBD Connect ประสบความสำเร็จ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการ DBD Connect" อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต นอกจากนี้โครงการ DBD Connect ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นฉลองครบรอบ 100 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคทางด้านวิชาการไปสู่ภาคธุรกิจของประเทศในการจัดทำและนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing กรมพัฒน์ฯ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ (มหาชน) จำกัด และผู้ผลิตซอฟแวร์บัญชี ทั้ง 11 แห่ง ที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุนโครงการ DBD Connect เป็นอย่างดี จนทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง"
 
*******************************************
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                     ฉบับที่ 37 / 18 มีนาคม 2559