ไตรมาสแรกปี 59 ต่างด้าวลงทุนไทยแล้ว 95 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบ 2,079 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 2,213 คน

ไตรมาสแรกปี 59 ต่างด้าวลงทุนไทยแล้ว 95 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบ 2,079 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 2,213 คน
 
                           นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 32 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 836.71 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 282 คน สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                           1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 165.48 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี และบริการทดสอบวิเคราะห์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี
                          2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 84.65 ล้านบาท ได้แก่ บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำมัน บริการบำบัดอากาศและน้ำเสีย โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนี
                         3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน / สำนักงานภูมิภาค จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 21.5 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และหมู่เกาะเคย์แมน
                        4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 497.16 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. และบริการออกแบบจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบโรงไฟฟ้า ให้แก่ ภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์
                         5. ธุรกิจนายหน้า / ค้าปลีก / ค้าส่ง จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 67.92 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องอัดกาว สารหล่อลื่น และเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี
                         ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2559 ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/คู่สัญญาเอกชน เป็นธุรกิจที่มีการนำเงินลงทุน เข้ามาจำนวนสูงที่สุดถึง 497.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเป็นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบโรงงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน / พลังงานลม เป็นต้น
                         อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยแล้วจำนวน 95 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,079 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 2,213 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 6 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 16 และเงินลงทุนลดลง 1,001 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน / บริการรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
 
 ******************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                             ฉบับที่ 40 / 21 มีนาคม 2559