"ค้าส่งค้าปลีกไทย" ฮอต "มาเลเซีย" ส่ง สมาคมผู้ประกอบการค้าส่ง (PPM) เข้าศึกษาดูงาน พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน

"ค้าส่งค้าปลีกไทย" ฮอต "มาเลเซีย" ส่ง สมาคมผู้ประกอบการค้าส่ง (PPM) เข้าศึกษาดูงาน
 พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน
ส่งสัญญาณที่ดีด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน หนุน' ค้าชายแดนเติบโตต่อเนื่อง
 
                 "ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย" ฮอต "มาเลเซีย" ส่งสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย (PPM) เข้าศึกษาดูงาน พร้อมประชุมหารือเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน "พาณิชย์" รับเป็นเจ้าภาพพบปะพูดคุย ส่งสัญญาณที่ดีด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน หนุน' ค้าชายแดนเติบโตต่อเนื่อง คาด! ช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าระหว่างไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้น ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
                 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559) กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่างสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กับ สมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย (Persatuan Pemborong Malaysia : PPM) ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวาระการประชุมที่สำคัญจะเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าร่วมกัน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยสมาคม PPM (นำโดยนายกสมาคมฯ Mr.Dato' Lim Seng Kok) และ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย (นำโดยนายกสมาคมฯ นายสมชาย พรรัตนเจริญ) จะนำสมาชิกแกนนำของสมาคมฯ จำนวนฝ่ายละ 20 ราย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการค้าส่ง-ปลีกของไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ ลู่ทาง และวางแนวทางการค้าของทั้ง 2 ประเทศ โดยผลการประชุมที่ได้รับจะสามารถนำมากำหนดทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนธุรกิจค้าส่ง-ปลีกของประเทศไทยและมาเลเซียในอนาคต"
                ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นลำดับที่ 4 รองจากจีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) ซึ่งหากผลการประชุมฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้ง 2 ประเทศมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจรจาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้การค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าสูงขึ้นทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน
                ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการค้าส่งประเทศมาเลเซีย หรือ Persatuan Pemborong Malaysia : PPM เป็นสมาคมทางธุรกิจที่มีความเป็นกลาง และไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012 ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่งมากกว่า 300 บริษัท โดยมี Mr.Dato' Lim Seng Kok ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ
 
 **********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 52 / 21 เมษายน 2559