พาณิชย์เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าดีเด่นปี 59 ยึดหลัก Balance Scorecard หวัง 'สร้าง Idol' ที่ดี ให้ธุรกิจไทยตามรอย

พาณิชย์เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าดีเด่นปี 59 ยึดหลัก Balance Scorecard
หวัง 'สร้าง Idol' ที่ดี ให้ธุรกิจไทยตามรอย
 
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้นำสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี เพื่อมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559
                   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า พร้อมยกระดับให้เป็นตัวแทนธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยเตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ เพื่อเชิดชูเกียรติ ในความสามารถด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้าควบคู่กับความทุ่มเทและเสียสละของผู้บริหารสมาคมการค้า ภายใต้การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 (Trade Association Prestige Award: TAP Award) ซึ่งรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 มี 4 ประเภท 21 รางวัลคือ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามรายมิติ รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่
                  สำหรับสมาคมการค้าที่จะได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 เป็นสมาคมการค้าที่ผ่าน การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ดีเด่น เป็นผู้บริหารสมาคมการค้าที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสมาคมการค้าควบคู่กำกับดูแลให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีสมาคมการค้าได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้วจำนวน 29 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 16 ราย ซึ่งสมาคมการค้าเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดีให้กับสมาคมการรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
                 ทั้งนี้ สมาคมการค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 พฤษภาคม 2559 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.dbd.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5970 02-151-1050 หรือ 02-564-3002-9 หรือ email : association3187@gmail.com
 
***************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                    ฉบับที่ 54 / 25 เมษายน 2559