พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย เกี่ยวก้อยเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว

พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย เกี่ยวก้อยเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ
พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว
 
                 พาณิชย์ เปิดโลก SMEs ไทย ชวนเพื่อนต่างวงธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายขยายความร่วมมือ ใช้แนวคิด "แลกเปลี่ยนแบ่งปัน สร้างสัมพันธ์เครือข่าย ขยายพันธมิตร วางแผนพิชิตธุรกิจร่วมกัน" พร้อมร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจยืนหยัดระยะยาว
                 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2559 นี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ประกอบการสาขาต่างๆ เช่น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการทางสุขภาพ สปา ร้านอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจ e-Commerce ผู้แทนสมาคมการค้า รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ซึ่งเป็นธุรกิจ SMEs ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ณ โรงแรมเวียงลคอร์ จังหวัดลำปาง"
               "เป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจของไทย โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาวการณ์ด้านการค้าของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และขยายโอกาสทางการตลาดระหว่างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของไทยให้มีความเข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะองค์รวม รวมทั้ง เป็นการประสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ระดับสากล พร้อมแข่งขันในทุกเวทีการค้า ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก"
                "กิจกรรมฯ ประกอบด้วย 1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Business Game (Cross-Cluster Workshop) และ Focus Group ตามคลัสเตอร์ธุรกิจ 2) การเสวนาหัวข้อ "ผนึกกำลังธุรกิจไทย 10 + 10 เป็น 1,000,000" 3) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ...โอกาสเข้าถึงเงินทุนของ SMEs" และที่สำคัญมีการนำสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมาจัดแสดง (Mini Business Showcase) เพื่อการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจมาเป็นวิทยากร และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจมาช่วยวางแผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนช่วยวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึก เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้เข้าใจถึงศักยภาพ รวมทั้งจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและกิจการ ก่อนนำไปประยุกต์ปรับปรุงเพื่อให้กิจการมีความแข็งแกร่งในระยะยาว"
                "นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และสนับสนุนให้นำนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นยอดขาย และสร้างการเติบโตให้แก่กิจการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป"
                ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม "เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ" กำหนดจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ครั้งที่ 2 คือ การจัดกิจกรรมฯ ที่จังหวัดลำปาง (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) ในครั้งนี้ ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2559 ที่จังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 ที่จังหวัดชลบุรี (กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละจำนวน 200 ราย รวมทั้งสิ้น 800 ราย
 
*********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 56 / 28 เมษายน 2559