การจดทะเบียนธุรกิจ เดือนเมษายน 2559

การจดทะเบียนธุรกิจ เดือนเมษายน 2559
 
              นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 3,987 ราย ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เมษายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 4,564 ราย โดยลดลง 577 ราย คิดเป็น 13% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศ ในเดือนเมษายน 2559 มีจำนวน 897 ราย ลดลง 286 ราย คิดเป็น 24% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 109 ราย คิดเป็น 12% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ