แบไต๋...เทคนิคการเลือกซื้อแฟรนไชส์แก่นักลงทุนมือใหม่ฯ

แบไต๋...เทคนิคการเลือกซื้อแฟรนไชส์แก่นักลงทุนมือใหม่
พร้อมเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นใจ
กับแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานกว่า 30 แบรนด์
 
                       กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างความรู้แบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ เพื่อปิดประตูลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน แนะนำตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ กลยุทธ์เจรจาต่อรอง และประเมินความพร้อมที่จะเป็นเถ้าแก่ พร้อมเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ กว่า 30 แบรนด์ ขนมาให้เลือกเพียบ!! ทั้งธุรกิจอาหาร บริการและค้าส่งนักลงทุนหน้าใหม่ต้องไม่พลาดงานนี้...
                       นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับมอบภารกิจจากกระทรวงพาณิชย์ด้านการส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศจนออกสู่ตลาดต่างประเทศ และอีกภารกิจที่สำคัญคือ การเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ให้มีรากฐานการดำเนินธุรกิจที่มั่นคง กรมฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่องสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นให้เจ้าของธุรกิจหรือแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาและบริหารจัดการให้ธุรกิจมีมาตรฐาน เกิดความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนหรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee) จนสามารถยกระดับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและขยายเครือข่ายธุรกิจไปสู่สากล
                       "การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานสามารถพาธุรกิจไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันสินค้าและบริการหลายประเภทใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ประกอบกับการเข้ามาลงทุนเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ ดังนั้น การสร้างความรู้ให้แก่แฟรนไชส์ซีที่ถือว่ากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อปิดประตูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาหากเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน