ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ รูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด


ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกร่างรูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดพร้อมคำอธิบายรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
1. รูปแบบงบการเงิน(click ที่นี้)
2. คำอธิบายรายการ(click ที่นี้)

จึงขอเผยแพร่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไปทราบและร่วมแสดงความเห็น ผ่านทาง kkbdbd.hearing@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : -
* เพิ่มรายการ สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
* ปรับปรุงรายการ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
* ปรับปรุงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น