กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้ม "ผู้บังคับหลักประกัน" อาชีพใหม่ในแวดวงธุรกิจไทย

กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้ม "ผู้บังคับหลักประกัน" อาชีพใหม่ในแวดวงธุรกิจไทย
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครอบรมความรู้ผู้บังคับหลักประกันซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่กำลัง จะเกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจของไทย ตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 กำหนดจัดอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น) รวม 9 รุ่น รุ่นละ 100 ราย เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ ทางwww.dbd.go.th
                      นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้วางแผนจัดอบรมความรู้ ให้ "ผู้บังคับหลักประกัน" โดยจะให้ความรู้ในวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน รวม 2 วิชา จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสาระสำคัญของกฎหมายฯ สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนสามารถจัดการกิจการที่เป็นหลักประกันภายใต้การบังคับหลักประกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม วางตัวเป็น กลาง อิสระ สุจริต และเป็นธรรม โดยในเบื้องต้นจะจัดอบรมความรู้ในส่วนกลางก่อน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน และ 22-23 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้บังคับหลักประกัน" และกรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากนั้นจะประกาศให้เป็น "ผู้บังคับหลักประกัน" อย่างถูกต้องต่อไป
                     "คุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้บังคับหลักประกัน" ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 1) ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 2) ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ (ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานศาลยุติธรรม) ผู้เชี่ยวชาญศาล (ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ผู้ประเมินหลัก ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน 
                     ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม 1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึง 5 ปี 2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดมาตรา 89 หรือมาตรา 90 3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกันหรือ ผู้รับหลักประกัน 5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือ มาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น 6) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และ 7) เป็น ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
                     ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถดูรายละเอียดทาง www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ โทรศัพท์ 02 5475048 Facebook page: DBD ทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ หรือ อีเมล์ stro@dbd.go.th หรือสายด่วน 1570
 
****************************************
ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 72 / 3 มิถุนายน 2559