กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มสถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญา

กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มสถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ 2 กค. นี้
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา "แนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" ให้แก่สถาบันการเงิน 138 แห่ง ที่มีหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
                       นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น โดยสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินเป็น "ผู้รับหลักประกัน" และกำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยดำเนินการ ดังนี้
                        1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับหลักประกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนกม. มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                        2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันการเงินสามารถขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
                       3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพ.ศ.2559 ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
                       4. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559
                       5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง
        
                       และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สถาบันการเงินเกี่ยวกับการจด ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีสถาบันการเงินสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 260 ราย โดยกรมฯ คาดหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้สถาบันการเงินมีความพร้อมเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ และสามารถยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
 
****************************************
 ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                                                                                             ฉบับที่ 80 / 28 มิถุนายน 2559