พาณิชย์ จัดระบบนิติบุคคลต่างด้าวทุกประเภท ที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยต้องแจ้งสถานประกอบธุรกิจ เพื่อออกเลขนิติบุคคลในการส่งงบการเงิน

พาณิชย์ จัดระบบนิติบุคคลต่างด้าวทุกประเภท
ที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยต้องแจ้งสถานประกอบธุรกิจ
เพื่อออกเลขนิติบุคคลในการส่งงบการเงิน
 
                         กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศย้ำให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 โดยมีหน้าที่ส่งงบการเงิน เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร แจ้งสถานที่เก็บเอกสาร ซึ่งกรมฯ จะอำนวยความสะดวกในการออกเลขนิติบุคคลให้ โดยไม่ต้อง ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสรรพากรอีก ทั้งนี้ แม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ระบุตามบัญชีท้ายของพ.ร.บ.ต่างด้าว ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
                        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งหมายความถึงนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งบัญชี 2 ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี และบัญชี 3 เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และรวมถึงนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย แม้จะมิใช่ธุรกิจตามบัญชีท้ายก็ตาม ซึ่ง