ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (29 มิถุนายน 2559)

  ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
 
............................................

                                         ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย
                     ประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่
                     มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา 
                     180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีแล้ว
 
                                         ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                      นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้น
                      กำหนด เวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจาก
                      ทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น
                      
                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
 
                                                                                                 พรทิพย์  สังข์ศรีแก้ว
                                                                                             (นางพรทิพย์ สังข์ศรีแก้ว)
                                                                                      นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                  นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร