กรมพัฒน์ฯ นัดธุรกิจดีเด่นร่วมสร้างเครือข่ายและสังคมธรรมาภิบาล

กรมพัฒน์ฯ นัดธุรกิจดีเด่นร่วมสร้างเครือข่ายและสังคมธรรมาภิบาล
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างสังคมธุรกิจต้นแบบของนิติบุคคลไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดี หวังช่วยกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างถาวร
                     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจ-การค้านอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจแล้ว ในระหว่างที่ธุรกิจยังดำเนินกิจการอยู่ กรมฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจด้วย โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป สู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งธุรกิจที่ชนะการประกวดนอกจากได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติแล้ว ยังได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจในสายตาของคู่ค้า และนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ
                     กรมฯ ได้จัดงานเสวนา "สร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย ธรรมาภิบาล" (Growth by Good Governance) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ GC Network (Good Company Network) ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการที่ดี โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน ได้ง่ายยิ่งขึ้น
                     นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ GC Network สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
 
****************************************
ที่มา: กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                         ฉบับที่ 85 / 8 กรกฎาคม 2559