หอการค้า

 

การจดทะเบียนหอการค้า

 

- ตัวอย่างการจัดส่งทะเบียนสมาชิก

- ตัวอย่างการร่างข้อบังคับ

- ตัวอย่างการจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

- ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

- ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกหอการค้า

- ตัวอย่างการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

- สภาหอการค้าและหอการค้าไทย

- รายชื่อหอการค้าต่างประเทศ

 
 
ลักษณะของหอการค้า
หอการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน หอการค้า มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
     1. หอการค้าจังหวัด
     2. หอการค้าไทย
     3. หอการค้าต่างประเทศ
     4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
การจัดตั้งหอการค้า
การจัดตั้งหอการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

     1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจร่วมกันจัดตั้งหอการค้า

     2. ผู้เริ่มก่อการ กรอกแบบคำขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า (ส.ห.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

2.1 รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)
2.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
2.3 ข้อบังคับ
2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
2.5 สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้ง
2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย
2.7 หนังสือมอบอำนาจ

     3. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบจำนวน1 ชุด โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
     4. เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบแล้วถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายทะเบียนจะสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตพร้อมทั้งจดทะเบียนหอการค้า ภายใน 3 ชั่วโมง
     5. หอการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสถานที่ยื่นคำขอการยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียนหอการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
     (1) กรณีสำนักงานของหอการค้าตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น  ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนหอการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
      (2) กรณีสำนักงานของหอการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานของหอการค้าตั้งอยู่ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนหอการค้า ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้
           (1) ใบอนุญาตหอการค้า ฉบับละ 500 บาท
           (2) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งละ 5 บาท
           (3) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ครั้งละ 5 บาท
 
หน้าที่ของหอการค้า
หอการค้า ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ดังนี้

     1. จัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของหอการค้าและให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแก่นายทะเบียน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และเมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้แก่นายทะเบียน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง

      2. จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของหอการค้าในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว จะต้องนำไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลือกตั้ง

      3. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติให้แก้ไข

      4. การเลือกตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการจะต้องนำไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

      5. จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งจัดว่าเป็นรอบปีในทางบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี

      6. จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

      7. การเลิกหอการค้า จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดมีเหตุที่ทำให้เลิกในกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีข้อบังคับกำหนดให้เลิกในกรณีใดและเมื่อมีกรณีนั้น
(2) ตั้งโดยมีกำหนดเวลาและ เมื่อสิ้นเวลานั้น
(3) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(4) เมื่อล้มละลาย

      8. หอการค้าใดไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป และขาดการติดต่อกับสำนักงานทะเบียนหอการค้าเกิน 2 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ดุลยพินิจให้เลิกหอการค้าได้

      9. การยื่นจดทะเบียนหรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำตามกำหนดโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะมีความผิด และต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดรายการขออนุญาต การขอจดทะเบียน หรือการแจ้งและเอกสารประกอบ
 

     1. การขออนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้ง

- คำขอ : แบบ ส.ห.1
- เอกสารประกอบรายการ : ข้อ 2.1-2.7

      2. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

- คำขอ : แบบ ส.ห.1
- ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
- สำเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ
- สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน(กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน)
- แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน)
- ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแก้ไขชื่อหอการค้า)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอจดทะเบียน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

      3. การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

- คำขอ : แบบ ส.ห.1
- หนังสือรับรองความประพฤติกรรมการ แบบ ส.ห.3 (กรณีใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ)
- หนังสือรับรองประวัติกรรมการ แบบ ส.ห.6
- รายชื่อคณะกรรมการ แบบ ส.ห.7
- สำเนารายงานการประชุมใหญ่/คณะกรรมการครั้งที่มีมติ
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอจดทะเบียน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

      4. การแจ้งเลิก/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

- คำขอ : แบบ ส.ห.1
- รายการแจ้งเลิก/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี แบบ ส.ห.8
- สำเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

      5. การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี

- รายการแจ้งเสร็จการชำระบัญชี: แบบ ส.ห.10
- รายงานการชำระบัญชี : แบบ ส.ห.9
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
      6. การแจ้งทะเบียนสมาชิก

- หนังสือนำส่ง
- แบบ ส.ห.11

**หมายเหตุ**
1. แบบพิมพ์ต่างๆ ไปที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม * อยู่บริเวณมุมซ้ายล่าง
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบี ยนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
dbd.go.th
    เลือกเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    เลือกรายการ เลือกสมาคมการค้า หรือหอการค้า
    เลือกรายการ แบบพิมพ์รายการจดทะเบียนตามที่ต้องการ