เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ด้วยสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการถอนและจำหน่ายคำขอในกรณีละทิ้งคำขอสำหรับคำขอใบอนุญาต และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ ดังนี้
          
          ๑. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่คนต่างด้าวได้ยื่นไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณา หากจะถอนคำขอให้ยื่นคำขอถอนโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง นั้น เมื่อได้รับหนังสือขอถอนคำขอดังกล่าวแล้ว ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำหน่ายคำขอนั้นเสีย

          ๒. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใดที่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข ข้อบกพร่องนั้นแล้ว หากผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้ทราบคำแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และจะจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
         
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
   DOWNLOAD