โชวห่วย โชว์สวย

1.  โครงการสร้างความแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย 
2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมนา "เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย"
4. Model ร้านค้าปลีกต้นแบบ   
5. ภาพกิจกรรม