ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

           พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใน 3 รูปแบบ คือ การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 11 โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง 3 รูปแบบนี้ หน่วยงานของรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามสมควร
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรม ซึ่งประกอบด้วย
 
1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
 
1.1 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
1.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
- พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
- พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

2. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (มาตรา 9)
 
2.1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2.2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
2.4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของเอกชน
2.5 ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้นำรายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในลักษณะนี้)
2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
2.8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่
 
- ประกาศประกวดราคาและสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
- สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
ประชาชนทั่วไปแม้ไม่มีส่วนได้เสีย สามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมได้โดย
1. ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ฝ่ายการเงิน ในวันและเวลาราชการ

 
2. สืบค้นข้อมูลข่าวสารบางส่วนผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร"
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542)
 
- การทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
- การให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
คำรับรองละ 5 บาท
  
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้สิทธิแก่ประชาชนในการขอดู ขอตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้ ในกรณีที่ขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐ นิ่งเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้