กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------------------------------------------
 
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๑๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
   
    
          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑๘) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
        (๑๘) การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์ ค่าบริการ
ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกิน
สองร้อยอักขระ
ในกรณีที่ระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ
ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน
เศษของสองร้อยอักขระให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
ในข้อนี้ ระเบียน หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด
ครั้งละ 
ระเบียนละ       
     
ระเบียนละ 
 
๘๐๐ บาท
๐.๓๐บาท 

       
๐.๓๐ บาท    
   
   
   
   
            ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙

            (๑๙) การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรม
เชื่อมโยงข้อมูล
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล 
การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล

ในข้อนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเรียกเก็บตามคำขอ ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันใช้บังคับกฎกระทรวงนี้ให้เรียกเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอนั้น
   

ครั้งละ               
รายละ                           
ครั้งละ        
       
            
        

๓,๐๐๐ บาท
๖๐ บาท    

๓,๐๐๐ บาท                       
  
   
                       
   
   

           ในข้อนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย
  
            ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเรียกเก็บตามคำขอ ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันใช้บังคับกฎกระทรวงนี้ให้เรียกเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอนั้น

 
 
  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการข้อมูลด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้