พาณิชย์' ล่องเมืองเก่า...อยุธยา รวมพลังนักธุรกิจท้องถิ่นภาคกลาง เครือข่าย MOC Biz Club

พาณิชย์' ล่องเมืองเก่า...อยุธยา รวมพลังนักธุรกิจท้องถิ่นภาคกลาง เครือข่าย MOC Biz Club
ใช้แนวคิด "ประชารัฐ" ระดม 'ความคิดสุดสร้างสรรค์'
ประยุกต์เป็นรูปธรรมนำมาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง รองรับนโยบาย Thailand 4.0
 
                    กระทรวงพาณิชย์ ล่องเมืองเก่า...พระนครศรีอยุธยา รวมพลังนักธุรกิจท้องถิ่นภาคกลางทุกระดับ เครือข่าย MOC Biz Club ใช้แนวคิด "ประชารัฐ" จับเข่าระดมความคิดสุดสร้างสรรค์ วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของธุรกิจ/เศรษฐกิจในท้องถิ่น พร้อมนำมาประยุกต์ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนำมาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแกร่ง รองรับนโยบาย Thailand 4.0
                    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หามาตรการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ไทยมาโดยตลอด ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกการตลาดในยุคปัจจุบัน และ สิ่งสำคัญ คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โอกาสนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ให้กับสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละจังหวัดร่วมกัน พร้อมนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรมนำมาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแกร่ง รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
                   ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าว ในพื้นที่ 7 จังหวัดครอบคลุมสมาชิกทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ (ดำเนินการแล้ว) พระนครศรีอยุธยา (ครั้งนี้ : ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค.59) สงขลา ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการรวมพลสมาชิก MOC Biz Club ครั้งยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดงานราวต้นเดือนกันยายน 2559 นี้
                  กระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ภายในงานประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) การแสดงสินค้า MOC Biz Club Showcase 2016 2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในหัวข้อ เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์ MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะช่วย SMEs ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต 3) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือ 4) การมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club พร้อมรับฟังข้อมูลการนำเสนอยุทธศาสตร์เดินหน้า MOC Biz Club ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตไปได้พร้อมกัน
                ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,780 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน จะเห็นได้ว่าธุรกิจเหล่านี้ ล้วนสร้างมูลค่าทางการค้าทั้งในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศที่สูงติดลำดับต้นๆ และยังเป็นธุรกิจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4445 หรือ สายด่วน 1570
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจการค้าภูมิภาค                                                                                                     ฉบับที่ 91 / 25 กรกฎาคม 2559