กรมพัฒน์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล 4.0 ยกระดับ SMEs สู่ Smart Enterprises

กรมพัฒน์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล 4.0 ยกระดับ SMEs สู่ Smart Enterprises
 
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาล 4.0 เร่งผลักดันธุรกิจรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง เน้น!! สร้างความแตกต่าง และโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง พร้อมยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สู่ Smart Enterprises
                 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่และวุฒิบัตรกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก (Connectivity) สร้างเศรษฐกิจบนฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่เป็นฐานการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
                "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เร่งผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจโดยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาทักษะ แนวคิดการเป็น นักธุรกิจมืออาชีพ และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนผู้ประกอบธุรกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนา/เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ประยุกต์ใช้ทักษะกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ และการวางแผนธุรกิจเชิง กลยุทธ์ การค้นหาโอกาสและช่องทางการตลาด จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มีความแตกต่างและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สู่ Smart Enterprises ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โดยพัฒนาครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 2) สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-APE) เพื่อพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ ผสมผสานกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยเสริมสร้างทักษะและแนวคิดด้านกลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรม เพื่อให้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น"
              ในปี 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผ่านการพัฒนาฯ ทั้ง 2 กิจกรรม จำนวน 137 ราย แบ่งเป็นกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 94 ราย และสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 43 ราย โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้มีการคัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ผู้เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ดีมาก และ ดี เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs รุ่นต่อๆ ไป
 
*********************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 92 / 26 กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
นักธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)
 
            กิจกรรม : สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs :DBD-SPE ) รุ่น 4
                       ระดับดีเด่น : นายชัยณรงค์ เชื้อชูชาติ บริษัท บริษัท คอฟฟี่บอย จำกัด (กาแฟตรา Coffee Boy)
                       ระดับดีมาก : นางสาวสิทธิณี ทองใบ ร้านผดุงฉัตร (สินค้าตกแต่งบ้านและสวน)
                       ระดับดี : นางสาววรลัญซ์ กิจเสถียรธีรกุล ร้านข้าวขาหมูตรอกซุง (ข้าวขาหมู เจ้าเก่าบางรัก)
 
 
            กิจกรรม : "สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) รุ่น 5"
                       ระดับดีเด่น : นางสาววริษา เลิศชัยวรกุล บริษัท พามาบายวริษา จำกัด (รองเท้าตรา Mocktail's)
                       ระดับดีมาก : นายวิชัย อมตมหัตธนะ บริษัท สยามเน็ตเวิร์คแอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด (ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์)
                       ระดับดี : นางธัญญ์วาริน จันทร์ประภางกูร Franchise Play Fun Clay Thailand (อุปกรณ์การปั้นดินเพื่อเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก)
 
 
           กิจกรรม : "สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)"
                     ระดับดีเด่น : นายชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน บริษัทยูโรเดคคอร์ จำกัด (เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน)
                     ระดับดีมาก : นายเรืองยศ ด่านซ้าย บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป (ไลฟ์สไตล์มอล Porto Chino /อาคารพาณิชย์)
                     ระดับดี : นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว บริษัท เดอะตรีทัช เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (กระเบื้องลายโบราณ/กระเบื้องปูพื้น)
 
 
 *********************************************
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
กรกฎาคม 2559