พาณิชย์' มุ่งหน้า จ.ขอนแก่น...สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อเนื่อง

พาณิชย์' มุ่งหน้า จ.ขอนแก่น...สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อเนื่อง
รวมพลนักธุรกิจเครือข่าย MOC Biz Club ภาคอีสานครั้งใหญ่ สานประโยชน์ร่วมกัน
พร้อมดันใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเต็มที่ หวังชิง! ความได้เปรียบบนเวทีการค้าทุกระดับ
 
 
                    กระทรวงพาณิชย์ มุ่งหน้า...จ.ขอนแก่น สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อเนื่อง รวมพลนักธุรกิจเครือข่าย MOC Biz Club ภาคอีสานครั้งใหญ่ พร้อมดันใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเต็มที่ หวังชิง! ความได้เปรียบบนเวทีการค้า ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เตรียมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ประสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMEs ไทย รองรับการแข่งขันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น
                   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ให้กับสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการรวมพลสมาชิกเครือข่ายฯ ภาคอีสาน เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความแข็งแกร่งโดยเน้นให้มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน หวังชิงความได้เปรียบบนเวทีการค้า ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ"
                  "การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายใน การลงพื้นที่ฯ ของปีงบประมาณ 2559 โดยในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย รองรับการแข่งขันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น"
                  "และช่วงต้นเดือนกันยายน 2559 นี้ กระทรวงฯ เตรียมจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิก MOC Biz Club จากทั่วประเทศ ครั้งยิ่งใหญ่ โดยภายในงานจะมีการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างสมาชิก และผู้ประกอบการอื่นๆ และการจัดแสดงนิทรรศการ MOC Biz Club ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง คือ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา และสงขลา ครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 นี้"
                  กระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจจริงในการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 1) การแสดงสินค้า MOC Biz Club Showcase 2016 2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในหัวข้อ เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์ MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะช่วย SMEs ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต 3) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และ 4) การมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club พร้อมรับฟังข้อมูลการนำเสนอยุทธศาสตร์เดินหน้า MOC Biz Club ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตไปได้พร้อมกัน
                  ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,664 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งธุรกิจฯ ดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศและทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
                  ผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4445 หรือ สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจการค้าภูมิภาค                                                                                                      ฉบับที่ 96 / 8 สิงหาคม 2559