"ISO - LOGISTICS AWARD : 2016"

"ISO - LOGISTICS AWARD : 2016"
 
       
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "ISO - LOGISTICS AWARD : 2016" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่อยู่ในการสนับสนุนและส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ไทยในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
                 "การให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่งและ ขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการการเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และ การบริการทุกประเภท ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มี "รายได้ปานกลาง"
                 ปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จำนวน 21,431 ราย มีทุนจดทะเบียนรวม 286,643 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าการตลาดกว่า 850,000 ล้านบาทต่อปี การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นภารกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดเล็กยังต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ขาดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ขาดการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้ธุรกิจไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ ซึ่งได้เปรียบด้านเงินทุนและเทคโนโลยี"
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ได้การรับรองแล้วจำนวน 343 ราย การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐาน ISO ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับรางวัลจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับสากลต่อไป
 
****************************************
ที่มา: กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                     ฉบับที่ 97 / 9 สิงหาคม 2559