กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรให้สมาคมการค้า 67 ราย 37 สมาคม เพื่อสร้างพลังใจ เสริมแกร่งเครือข่ายสมาคมการค้าไทยให้เป็นเลิศ

กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรให้สมาคมการค้า 67 ราย 37 สมาคม
เพื่อสร้างพลังใจ เสริมแกร่งเครือข่ายสมาคมการค้าไทยให้เป็นเลิศ
 
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสมาคมการค้าสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (รุ่นที่ 7) โดยกรมฯ มุ่งมั่นพัฒนาสมาคมการค้าไทยให้เข้มแข็ง สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของภาคธุรกิจ เป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมการค้า และเปิดเวทีเสนอแนะการพัฒนาภาคธุรกิจให้กับภาครัฐ ผลักดันธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
                   นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสมาคมการค้าสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (รุ่นที่ 7)" เพื่อเป็นรางวัลและการสร้างขวัญกำลังใจให้สมาคมการค้าก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โอกาสนี้กรมฯ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมการค้าที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 67 ราย 37 สมาคม ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้าและเป็นตัวแทนสำคัญของภาคธุรกิจที่เข้มแข็งต่อไป นอกจาก พิธีการมอบวุฒิบัตรฯ แล้วยังมีกิจกรรมการเสวนาจากกูรูในหัวข้อ "การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า Strong Together" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้าร่วมกันอีกด้วย
                   ที่ผ่านมากรมฯ ได้เดินหน้าเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง Balanced Scorecard ซึ่งเป็นหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas กับสมาคมการค้า การสร้างยุทธศาสตร์สื่อสารแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า การจัดการระบบฐานข้อมูล การศึกษา ดูงานสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) และการให้คำปรึกษา ณ สถานที่ตั้งสมาคมการค้า รวมทั้ง การผลักดัน การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าตามกลุ่ม Cluster หรือ Supply Chain ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างพันธมิตรและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน โดยขณะนี้กรมฯ ได้สร้างต้นแบบเครือข่ายธุรกิจไม้ และบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจนำร่องเรียบร้อยแล้ว
                    ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 2,888 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมค้าฉลาก จำนวน 1,981 สมาคม และสมาคมการค้าที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ จำนวน 907 สมาคม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสมาคมการค้าที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและมีการส่งงบการเงิน รายการทางทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 621 สมาคม ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า โดยตั้งแต่ปี 2553-2559 มีสมาคมการค้าได้รับการพัฒนาแล้วถึง 171 สมาคม อีกทั้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเป็นหน่วยงานหลักในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กำกับดูแลให้ สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการถอนร้าง (Cleansing) สมาคมการค้าที่หยุดดำเนินกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้การวางแผนพัฒนาสมาคมการค้ามีประสิทธิภาพ และตรวจเยี่ยมสมาคมการค้ารับฟังปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งติดตามการดำเนินงานและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสมาคมการค้าเห็นความสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกอีกด้วย
 
****************************************
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                    ฉบับที่ 98 / 10 สิงหาคม 2559