พาณิชย์ครบรอบ 96 ปี มุ่งสร้างเศรษฐกิจแข็งแรงจากภายใน ดึงผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจ พาไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

พาณิชย์ครบรอบ 96 ปี มุ่งสร้างเศรษฐกิจแข็งแรงจากภายใน
 ดึงผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจ พาไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
 
                   กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน 96 ปี พาณิชย์ก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า พาผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ จัดแสดงสินค้าโชว์ศักยภาพธุรกิจไทยกว่า 170 บูท สะท้อนความสำเร็จการเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs ภายในงานพบกับ ผลิตภัณฑ์และธุรกิจในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ย้ำ!! ปรับบทบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและปั้น SMEs ไทยให้แข็งแรงก่อนเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก...เดินหน้าสู่ Thailand 4.0
                  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจ รายย่อย รายเล็ก และรายกลาง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตและ ลดความเหลื่อมล้ำของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวทีนำเสนอสินค้าและสร้างเครือข่ายทางการตลาด เพื่อให้สามารถยืนหยัดในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพการประกอบธุรกิจ นำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อปูทางให้หลุดพ้นกับดักที่ต้องเผชิญอยู่จากในอดีตจนส่งผลถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน
                 กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการดำเนินภารกิจ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม ร่วมกับหน่วยงานอื่นของกระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบสร้างการแข่งขันที่อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)
                ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์กำลังจะครบรอบปีที่ 96 ในวันที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่ SMEs ภายใต้ชื่องาน "96 ปี พาณิชย์ก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 170 คูหา ประกอบด้วย สินค้าชุมชน ตลาดต้องชม สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจแฟรนไชส์ สินค้าส่งออก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs มากถึง 2.7 ล้านราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 4.4 ล้านบาท หากพิจารณาในภาพรวมแล้วจะพบว่ามูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 37 ของ GDP ในประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย จึงไม่เป็นเพียงการสร้างอัตลักษณ์ไทยให้ปรากฏในสายตาต่างชาติ เท่านั้น แต่จะช่วยต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจไทยได้เดินหน้าอย่างมั่นคงสู่เวทีโลกด้วย
 
**************************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                   ฉบับที่ 101 / 17 สิงหาคม 2559