ส.ค. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 28 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 652 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 432 คน

ส.ค. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 28 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 652 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 432 คน
 
                     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 28 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว จากประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 652 ล้านบาท และส่งเสริม ให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 432 คน สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                          1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 245 ล้านบาท ได้แก่ บริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมซอฟต์แวร์ บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด และบริการให้เช่าพื้นที่อาคาร โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์
                          2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 102 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น
                          3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน / สำนักงานภูมิภาค จำนวน 9 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน สิงคโปร์ และฮ่องกง
                         4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 239 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บริการจัดหา ก่อสร้างและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษาท่อน้ำมัน โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์
                         5. ธุรกิจนายหน้า / ค้าปลีก / ค้าส่ง จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของยานยนต์ การค้าส่งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกประตูของสถานที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมัน
                  ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 102 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง จำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 และมีเงินลงทุนลดลง 1,083 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 62 เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
                  อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม 2559) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 238 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,117 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 33 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 12 และเงินลงทุนลดลง 5,205 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50
 
*************************
ที่มา: กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                  ฉบับที่ 102/ 18 สิงหาคม 2559