กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม หนุนร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบในสังกัด

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม หนุนร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบในสังกัด
ร่วมโครงการประชารัฐรวมใจ เปิด 'ร้าน OTOP ต้นแบบ'
ประเดิมโมเดลแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. จังหวัดสมุทรสงคราม
 
                     กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมเอกชนร่วมโครงการประชารัฐให้การสนับสนุนชุมชนเปิดร้าน OTOP ต้นแบบ ณ ปั๊ม ปตท. จ.สมุทรสงคราม โดยผลักดันผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ต่อยอดร่วมโครงการประชารัฐเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้า OTOP ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และในปีนี้ เล็งร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอีกหลายที่เพื่อขยายโมเดลให้ครอบคลุม 4 ภาค
                     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประธานพิธีเปิดร้าน OTOP ต้นแบบ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพี่เลี้ยงของร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน รวมถึงการสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้เป็น "ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคให้มีค่าครองชีพที่ลดลง และที่สำคัญกรมฯ ต้องการสนับสนุนธุรกิจชุมชนและจัดหาช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ที่ผ่านมา จากการสำรวจร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบ พบว่า มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในร้านจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ใน 40 จังหวัด
                    โดยในวันนี้ (22 ส.ค.59) กรมฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชารัฐ "เปิดร้าน OTOP ต้นแบบ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ถนนบายพาส จ.สมุทรสงคราม" โดยเป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท รัตนไพบูลย์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ที่เป็นร้านต้นแบบในการส่งเสริมของกรมฯ ภายใต้ชื่อ ร้านสมรไพบูลย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดสมุทรสงคราม นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่กรมฯ ได้มีส่วนผลักดันร้านค้า-ส่งปลีกให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ มากไปกว่านั้น ยังสามารถนำความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมาช่วยธุรกิจในชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นได้อีกด้วย
                    ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทนช่วยผลักดันสินค้า OTOP โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบภายใต้ บริษัท อัมพร สรรพสินค้า จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรพื้นที่ในห้างเดอะสกาย ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งในปี 2559 กรมฯ ได้กำหนดแผนงานดำเนินการพัฒนาต้นแบบร้าน OTOP ให้ครอบคลุมใน 4 ภาค ทั้งในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกต้นแบบ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ แหล่งท่องเที่ยว และท่าอากาศยาน เพื่อให้สินค้า OTOP กระจายเข้าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ส่งเสริมกระแสการสนับสนุนสินค้าเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านค้าส่ง-ค้าปลีกระดับจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมจากกรมฯ จนเป็นร้านค้าต้นแบบจำนวนทั้งสิ้น 115 ร้าน ใน 65 จังหวัด
                    กรมฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ด้านการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมีมาตรฐาน พร้อมที่จะเชื่อมต่อไปยังห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจตอบสนองตรงความต้องการของผู้บริโภค สร้างส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ การดำเนินงานดังกล่าว สะท้อนถึงการขานรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มีความแข็งแรง มั่นคง ผนวกกับ การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความแข็งแรง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน อย่างกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศที่คล่องตัวในท้ายที่สุด
 
 **************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน                                                                                                     ฉบับที่ 104 / 22 สิงหาคม 2559