กระทรวงพาณิชย์รวมพลังสภาหอฯ 'มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 2559'

กระทรวงพาณิชย์รวมพลังสภาหอฯ 'มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 2559'
ร่วมสร้างต้นแบบความเข้มแข็งให้สมาคมการค้าไทย
 
                        กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 23 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า 6 ราย มุ่งยกระดับสมาคมการค้าไทยให้บริหารจัดการเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลสร้างผู้นำในภาคธุรกิจให้ขับเคลื่อนแต่ละธุรกิจไปพร้อมกัน สามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและสากล รวมทั้งเป็นหน้าต่างช่วยเสนอแนะ และแสดงข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจกับภาครัฐได้ส่งเสริมให้ตรงตามต้องการ
                       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินงานส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559) กรมฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
                       การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award) ในครั้งนี้เป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก Balanced Scorecard 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถ ในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร อีกทั้ง เป็นต้นแบบที่ดีให้สมาคมการค้าอื่นๆ ทั้งนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 23 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้
                              1. รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม  6 สมาคม
                              2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายด้าน มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม  17 สมาคม
                              3. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม  3 ราย
                              4. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม  3 ราย
 
                      อย่างไรก็ดี การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง จากการดำเนินการที่ผ่านมามีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จนถึงปี 2559 รวม 36 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 19 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจที่เข้มแข็งสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนสมาคมการค้าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากับกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
                      สุดท้ายนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละของทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้า จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ รวมถึงการก้าวไปสู่ต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ผลักดันการดำเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป
 
**********************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                     ฉบับที่ 107 / 29 สิงหาคม 2559